duminică, 14 mai 2017

Cuvânt de învățătură la Duminica a V după Paști


            Venit-a la fântână, în ceasul al șaselea, Izvorul minunilor, spre a aduce la viață pe urmașa Evei; că Eva întru acest ceas a ieși din rai, din pricina amăgirii șarpelui. Deci, s-a apropiat Samarineanca să scoată apă; pe care văzând-o Mântuitorul, i-a zis: Dă-mi apă să beau și Eu te voi sătura de apa cea vie. Iar înțeleapta, alergând în cetate, a vestit îndată mulțimilor zicând: Veniți de vedeți pe Hristos Domnul, Mântuitorul sufletelor noastre. (Idiomelele Samarinencei).

            Iubiți credincioși și credincioase,
            Hristos a înviat!

            Pericopa evanghelică de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca (4, 5-42) citită la Sfânta Liturghie în cea de-a V-a Duminică după Paști marchează un moment deosebit: înjumătățirea zilelor între cele două Praznice ale Învierii și Cincizecimii și totodată posibilitatea dialogării cu Mântuitorul și obținerea mântuirii de persoane care nu sunt iudei, ci de altă origine decât cea a Domnului Hristos.
            Evanghelia de astăzi poate fi împărțită în 2 părți distincte: 1. Convorbirea (dialogul) lui Iisus cu Samarineanca (v. 1-26) și 2. Iisus la Samarineni și Galileeni. (v. 26-54).
            Mântuitorul se afla pe drumul care lega Galileea de Iudeea fiindcă destinația era Ierusalimul. La sfârșitul Sfintei Scripturi găsim mai multe hărți, una din ele: ,,Palestina Noului Testament” ne arată așezarea geografică a Țării Sfinte: la N este Galileea, la S Iudeea, la E Iordanul și la V Marea Mediterană. Orice pelerin care dorea să meargă din Nord spre Sud sau invers trebuia să treacă prin Samaria care este poziționată în centrul Țării. Potrivit geografiei Samaria este o zonă muntoasă străbătută de un lanț de munți ce se desfășoară paralel cu Iordanul, de la nord spre sud ca o continuare a munților Liban*. Munții Samariei flanchează vechiul Sichem, Ebal (920 m) la nord-est și Garizim (870 m) la sud-vest. De aici vedem o provincie nu atât de generoasă din acest prim aspect al cadrului de viețuire umană. Pelerinii așadar au trecut nu de puține ori prin această provincie însă evreii o ocoleau. Pentru a nu intra în Samaria, evreii ocoleau prin Pereea fiindcă îi socoteau a fi necurați pe locuitorii ținutului. O populație care în vremea Mântuitorului era de tip mozaic: ,,- Poporul lui Israel și preoții și leviții nu s-au despărțit de popoarele pământene întru urâciunile lor, adică Cananeeni, de Hetei, de Ferezei, de Iebusei, de Amoriți, de Moabiți, de Egipteni, de Amorei. Aceasta pentru că și-au luat pentru ei și pentru fii lor, soții dintre fiicele acelora; așa că sămânța cea sfântă, s-a amestecat cu popoarele pământene, iar mâna mai marilor a fost cea dintâi în această nelegiuire. [] Toți aceștia își luaseră femei străine și din ele li se născuseră copiii”. (Ezdra 9, 1-2; 10; 44). În tâlcuirea acestui text, Mitropolitul Bartolomeu accentuează termenul de ,,urâciune” prin care s-ar traduce: închinarea la idoli și îmbrățișarea practicilor libertine. Spre exemplu în timpul regelui Ieroboam capitala noului regat Israel a fost la Sichem (I Regi 12). Tot acum noul rege a ridicat un templu pe Muntele Garizim unde a fost introdus și cultul vițelului de aur, practicat de evrei la ieșirea din robia egipteană. După un alt tălmăcitor, Mitropolitul Antonie Plămădeală în acest templu alături de Iahve, samarinenii se închinau și unor idoli asiro-babilonieni, deci exista un sincretism religios. Sinaxarul zilei amintește de vremea împăratului Iosia atunci când israeliții s-au aliat cu egiptenii, fapt pentru care au asirienii i-au trecut pe iudei printr-o robie în Babilon de 50 de ani. La reîntoarcerea acasă, samarinenii au preluat și datini păgâne așa cum mai înainte a fost cinstirea vițelului de aur. Samarinenii au primit doar Legea lui Moise numindu-se samarineni de la Muntele Samor. Ei erau urâți de iudeii, care s-au întors din robie, deoarece se arătau numai pe jumătate iudei*.  
            Siharul este vechiul Sichem, capitala de odinioară a iudeilor. Patriarhul Iacob (Facere 33, 19) venind din Mesopotamia s-a așezat lângă Sichem, cu slugile și turmele lui și a cumpărat aici o fâșie de pământ de la Emor, domnitorul ținutului. Sichemul a fost dăruit apoi lui Iosif (Fac. 48, 22) iar israelitenii au adus osemintele lui Iosif din Egipt și le-au îngropat la Sichem (Iosua 24, 32). Vedem deci că evreii din acest ținut al Samariei s-au amestecat cu băștinașii de aici, ba mai mult la reîntoarcere din robie au adus noi credințe religioase, iar din textele sacre ale Scripturii nu au acceptat decât cele cinci cărți ale Pentateuhului mozaic. Acesta ar fi în mare motivul pentru care evreii se despărțiseră de samarineni, creîndu-se o adevărată vrăjmășie, cei dintâi ocoleau provincia, iar samarinenii evitau pe iudei. Acest lucru a fost simțit chiar de Mântuitorul: ,,Și a trimis vestitori înaintea Sa, Și mergând ei, au intrat într-un sat de Samarineni, ca să-i pregătească totul. Dar ei nu L-au primit, pentru că El se îndrepta spre Ierusalim”. (Luca 9, 52-53).

            Cinstiți credincioși și credincioase,

            La fântâna lui Iacob a avut loc îndelunga convorbire a Mântuitorului cu femeia Samarineancă. Dacă Samarineanca este considerată de textele liturgice urmașa Evei, fântâna este un simbol al izvorului care țâșnește în mijlocul grădinii, la piciorul Pomului Vieții, în centrul Paradisului terestru, și care se împarte după aceea în patru fluvii care curg spre cele patru direcții ale spațiului. În funcție de diferitele terminologii este fântâna vieții, sau a nemuririi, sau fântâna învățăturii*.
           3 m*.
Această fântână a fost săpată de Iacob pentru nevoile cotidiene: ,,Nu cumva ești Tu mai mare decât părintele nostru Iacob, care ne-a dat această fântână și el însuși a băut din ea și fiii lui și turmele lui?”. (Ioan 4, 12). Puțul este află la jumătate de oră de oraș. Călătorii mai vechi spun că puțul lui Iacob era adânc de 15 urme; iar în timpul mai nou nu are apă și e abia de 75 de urme. Astăzi fântâna mai are o adâncime de 23 de m și o dimensiune de 2,
            Privind cadrul geografic muntos, prezența unei fântâni reprezintă pentru orice pelerin o binecuvântare, mai ales că era al șaselea ceas adică la orele 12 ale zilei. Oboseala drumului și-a spus și în cazul Mântuitorului cuvântul. A avut nevoia unui popas, însoțitorii de drum, ucenicii au plecat în oraș să cumpere mâncare, iar El se odihnea lângă această fântână. După calculele unui exeget al Evangheliei de la Ioan, episodul convorbirii s-a petrecut în luna Decembrie socotind după luna însămânțărilor: Octombrie fiind patru luni până la seceriș. (Ioan 4, 35). Potrivit învățatului Mitropolit Bartolomeu fiecare pelerin avea cu sine și uneltele necesare scoaterii apei, găleata, de obicei un burduf și funia întrebuințate pentru scoaterea apei. Iisus nu le-a avut.
            Femeia Samarineancă vine împreună cu uneltele necesare la fântână. Aici a debutat dialogul cu cererea Mântuitorului: ,,Dă-Mi să beau” (Ioan 4-7). Într-o veritabilă cateheză Iisus Învățătorul trece de la apa naturală a fântânii la apa cea veșnică, care eliberează omul din rigorile condiției temporale asigurând mântuirea. Prin acest cuvânt, Sf. Chiril al Alexandriei ne spune că Dumnezeu dorește ca omul să I se deschidă prin iubirea lui ca să-l poată mântui, venind la el*. La cerința Pelerinului, femeia îl descoperă ca fiind iudeu după îmbrăcăminte și tunsoarea părului capului și afirmă că samarinenii sunt despărțiți de iudei neavând niciun ,,amestec” (Ioan 4, 9).
            În versetul al 10 – lea  ,,darul lui Dumnezeu” este întărit de ,,Cel ce-ți zice…” este deșteptată curiozitatea femeii dar și respectul lui Iisus pentru utilizarea apelativului: ,,Doamne”. (v. 10). Profetul Ieremia consemnează destăinuirea Creatorului: ,,Două lucruri, și rele, făcut-a poporul Meu: ei M-au părăsit pe Mine, izvorul apei celei vii, și și-au săpat fântâni surpate care nu pot să țină apă”. (2, 13). Dincolo de a fi un receptacul care să țină apa făcătoare de viață, Iisus este identificat cu apa cea vie, din pricina originii ființei dumnezeiești din sânul Sfintei Treimi: ,,Iar în ziua cea din urmă – Iisus sta între ei și a strigat zicând: ‹‹Dacă însetează cineva, să vină la Mine și să bea! Cel ce crede în Mine – precum a zis Scriptura – râuri de apă vie vor curge din inima lui››”. (Ioan 7, 37-38). În Cartea Apocalipsei aflăm că izvorul este sinonim cu veșnicia, nemurirea, mântuirea: ,,Și mi-a zis: ‹‹S-a făcut! Eu sunt Alfa și Omega. Începutul și Sfârșitul. Celui ce însetează. Eu în dar îi voi da să bea din izvorul apei vieții››”. (Apoc. 21, 6).
            Sf. Chiril întărește și spune că fără un izvor, nu poate exista apă, tot așa fără Hristos nu există mântuire: Iar ,,apa vie” numește darul de viață făcător al Duhului, singurul prin care umanul, deși asemănător buturugilor din păduri, ca unul ce este uscat și neroditor de virtute, predat relelor uneltiri ale diavolului, revine la frumusețea cea de început a firii și adăpându-se din harul de viață făcător, se împodobește cu florile variate ale bunătăților și face să crească vlăstarele deprinderilor iubitoare de virtute și se înalță în ramurile bine hrănite ale iubirii de Dumnezeu.
            Rămânerea lângă izvor dăruiește viața veșnică. În parabola Viței celei adevărate (Ioan 15, 1-8). Mântuitorul îi încredințează pe ucenici: ,,Rămâneți în Mine și Eu în voi. Precum mlădița nu poate să aducă roadă de la sine, dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi, dacă nu rămâneți în Mine”. (v. 4). Cei care s-au despărțit de izvor au pierit. Siharul a devenit locul înmormântării și nu al Vieții, locuit de bețivi (Isaia 28, 2), mincinoși, idolatri (Avacum 2, 18), popor nebun (Sirah 50, 26). Femeia este tributară religiei strămoșilor (Ioan 4, 20) care însă au murit. (Ioan 8, 53). Părăsirea izvorului este echivalent cu moartea: ,,Doamne, nădejdea lui Israel, toți cei ce te părăsesc vor fi rușinați, cei ce se-ndepărtează de Tine vor fi scriși pe pământ (,,în pământ”, adică Șeol, locuința morților, n. Bartolomeu Anania) pentru că au părăsit izvorul vieții, pe Domnul”. (Ieremia 17, 13).
            Chiar dacă nu a înțeles cuvintele Domnului, femeia cere această apă vie să nu mai ostenească la această fântână. Iisus cere însă ca la găsirea aceste ape miraculoase e nevoie și de comuniune, de acea o îmbie să-și aducă numaidecât bărbatul. Din nou femeia se scuză ,,n-am bărbat” (v. 17). O altă treaptă în convertirea ei o reprezintă profetismul, recunoscut de Samarineancă: ,,Doamne, văd că Tu ești prooroc”. (Ioan 4, 19). Potrivit Sf. Scripturi – ne descoperă Pr. Ioan Mircea – prooroc este cel ce spune dinainte cele ce nu se cunosc, sau cele ce au să se întâmple în viitor. El este trimisul și unsul lui Dumnezeu și vorbește în numele Lui*. Nu puține sunt locurile din Scriptura Noului Testament unde Iisus este numit profet: ,,Mare profet S-a ridicat între noi și Dumnezeu și-a cercetat poporul”. (Luca 7, 16). El era ,,profet puternic în faptă și în cuvânt”. (Luca 24, 19).
           
Cu această măreție și putere a profetismului Său, Domnul Hristos i-a descoperit faptul că femeia a avut cinci bărbați, iar cel pe care îl avea atunci îi era doar concubin, amant. (Ioan 4, 18). Sinaxarul zilei dă o tălmăcire a numărului bărbaților: Alții socotesc că cei cinci bărbați ar fi cele cinci legi date de Dumnezeu: cea din rai, cea după alungarea din rai, cea din vremea lui Noe, cea din zilele lui Avraam și cea din vremea lui Moise; iar a șasea Evanghelia, care nu se răspândise.
            Tocmai această Evanghelie cu sensul original de Veste Bună i-o dezvăluie femeii. După promisiunea Veșniciei sub chipul ,,izvorului vieții”, Mântuitorul îi arată cum poate ajunge la starea desăvârșită prin închinarea cea adevărată în duh și adevăr (Ioan 4, 23). În fața femeii, Mântuitorul îi afirmă că mântuirea este de iudei, Ierusalimul este mai înalt decât Garizimul prin păstrarea nu doar a Legii lui Dumnezeu, ci și a Proorocilor, cărțile în care se face referire precisă la mântuirea realizată de Fiul lui Dumnezeu. Ierusalimul era în vremea activității Domnului Iisus o cetate a tuturor, cu statut de a fi folosit în mod egal. Eusebiu de Cezareea vede aici și o prefigurare a Bisericii lui Hristos*, în care toți ne regăsim laolată și în care ne bucurăm cântând: ,,Mare este Domnul și lăudat foarte în cetatea Dumnezeului nostru, în muntele Său cel sfânt”. (Ps. 47, 1).
            Cu toate acestea Hristos îi arată despre închinarea în duh și adevăr ca o continuare firească a Predicii de pe Munte. Credința în Dumnezeu devine prin activitatea Fiului Său universală: ,,Că de la răsăritul soarelui până la apus S-a preamărit numele Meu printre neamuri; și-n fiecare loc i se aduce numelui Meu tămâie și jertfă curată; că mare e numele Meu printre neamuri, zice Domnul Atotțiitorul”. (Maleahi 1, 11). Proorocul Sofronie întărește că închinarea va fi a fiecăruia în locul său. (2, 11).
            Nici în Ierusalim nu va mai fi închinarea obligatorie, adică legea ceremonială (ținerea Sabatului, circumciziunea, jertfele de sânge etc.) nu vor fi normative pentru închinătorii în duh și în adevăr adică credință și faptele acesteia. Rugăciunea poate fi asemănată cu cea a tâlharului de pe cruce sau cea a vameșului.

            Binecredincioși creștini și creștine,

            Convorbirea cu Iisus a schimbat cu totul felul de a gândi și simți a Samarinencei. Dincolo de adeziune se petrece o convertire la Izvorul Veșniciei printr-un verset: ,,Iar femeia și-a lăsat găleata și s-a dus în cetate și a zis oamenilor:” (Ioan 4, 28) devenind mărturisitoare a lui Hristos. Pe parcursul unei convorbiri catehetice femeia învață, urmează și mărturisește și altora posibilitatea izbăvirii din moarte. Ea a devenit ucenică a Domnului. Martira Fotini împreună cu cei șapte copii ai ei au suferit moarte martirică în timpul împăratului Nero. Biserica o cinstește în mod deosebit pe 26 Februarie.
          
  A uitat de ce s-a dus la fântână, nu o mai interesa nici apa fântânii, ci ceea ce a învățat chemându-și și conaționalii din cetate care au crezut Mântuitorului ,,pentru cuvântul femeii”. (Ioan 4, 39).
            Apostolii care nu au fost martorii convorbirii, ci doar și-au regăsit Învățătorul singur la fântână îi învață despre sfârșit, despre secerișul și adunarea roadelor date de Dumnezeu: ,,Vei semăna și nu vei secera, măslina o vei stoarce dar tu cu untedelemn nu te vei unge, și strugurele [îl vei stoarce] dar nu vei bea și vin și vor pieri legiuirile poporului Meu”. (Miheea 6, 15).
            Femeia Samarineancă este încredințată de Adevărul sădit în mintea și inima ei de Hristos Domnul așa cum glăsuiește Irmosul Condacului din Utrenia Duminicii: ,,Apă a vieții ești, a strigat samarineanca lui Hristos; deci, adapă-mă, Cuvinte, cu dumnezeiescul Tău har, pe mine cea totdeauna însetată, ca să nu mai fiu stăpânită de uscăciunea necunoștinței, Iisuse Doamne, ci să vestesc măririle Tale”*. A devenit mărturisitoare a lui Hristos în lume, ca model de pocăință sinceră și încredințare în Sfânta Treime: Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Amin!
* Dumitru Abrudan, Emilian Cornițescu, Arheologia biblică, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1994, p. 74. (Se va prescurta în continuare Arheologia…).
* Penticostar, Ediția a VI-a, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1973, p. 208.
* Jean Chevalier, Alain Gheeerbrant, Dicționar de Simboluri, vol. II, E-O, trad. Michaela Slăvescu, Laurențiu Zoicaș (coord.), Editura Artemis, București, 1995, p. 53.
* Iuliu Olariu, Evaghelia după Ioan, explicată de…, Tipografia Diecezană, Caransebeș, 1897, p. 69; Dumitru Abrudan, Emilian Cornițescu, Arheologia…, p. 97.
* Sfântul Chiril al Alexandriei, Scrieri. Partea a patra. Comentariu la Evanghelia Sfântului Ioan, trad., introd., note de pr. prof. Dumitru Stăniloae, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 2000, p. 209.
* Ioan Mircea, Dicționar al Noului Testament, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1995, p. 425.
* Biblia sau Sfânta Scriptură, Ediție diortosită de Bartolomeu Valeriu Anania, Editura Renașterea, Cluj-Napoca, 2009, p. 764.
* Penticostar, p. 210.