duminică, 23 aprilie 2017

Cuvânt de învățătură la Duminica a II-a după Paști

,,După Învierea Ta, Doamne, adunați fiind ucenicii Tăi, și ușile fiind încuiate, ai venit între ei, pace dăruindu-le lor. Și încredințându-Se Toma, din vederea mâinilor și a coastei Sale, Domn și Dumnezeu Te-a mărturisit pe Tine, care mântuiești pe cei ce nădăjduiesc în Tine, Iubitorule de oameni” (Stihire, Vecernia Mare)
       

Iubiți credincioși și credincioase,
Hristos a înviat!


        Așa cum anticipează stihira de la Vecernia Mare suntem în cea de-a două Duminică după Paști, numită și Duminica Tomii. Am ales aceată introducere din cel puțin două motive: Primul ar fi întregul mesaj a Sfintei Evanghelii de la Ioan (20, 19-31) și cel din urmă ar fi frumusețea acestei forme imnografice care respectă întru totul adevărul revelat al Sfintei Scripturi.
În limbajul cotidian pe nesimțite a apărut sintagma ,,Toma necrediciosul”, folosită de toți mai mulți oameni pentru a exprima necredința celui care este etichetat astfel.
Cel puțin trimiterea la ,,necredința” Sfântului Apostol Toma nu își are vreun temei. Tâlcuitorii acestei pericope, mai vechi sau mai noi vorbesc de îndoiala Sfîntului Apostol, și nu de necredința sa. Scriptura Noului Testament ne arată în mod deslușit faptul că în Betania, Sf. Toma și-ar fi urmat Învățătorul chiar la moarte: ,,...Să mergem și noi să murim cu El”. (Ioan 11, 16). Ceea ce i-a lipsit lui Toma și lucrul pe care ni-l dorim și noi este experiența personală. Sfântul Chiril al Alexandriei ne mărturisește: ,,Nu doar Toma este necredincios, ci și ceilalți, dovadă stau arătările după Înviere ale Domnului”. Și să nu uităm de faptul că Mântuitorul s-a arătat: Mariei Magdalena, femeilor purtătoare de miruri, lui Luca și Cleopa pe cale și lui Petru.

Încredințarea că Domnul este Viu i-a dat ucenicului ,,cuvânt cu putere multă” spre a-L propovădui pe Mântuitorul Său până în India, unde a întemeiat Biserica de la Malabar, creștinii de acolo poartă numele de tomiți.
Literatura aprocrifă: Evanghelia după Toma și Faptele lui Toma amintesc de fixarea în scris a învățăturii lui Hristos și de cadrul misiunii între indieni. Pentru frumusețea mărturisirii, dar și pentru corectitudinea doctrinară a propovăduirii* redăm un verset (82) din prima lucrare: ,,Iisus a spus: Cel care stă aproape de Mine este aproape de flacără. Cel care-i departe de Mine, este departe de Împărăție”.
Părintele Ioan Mircea în Dicționar al Noului Testament dă câteva informații despre Sfîntul Apostol Toma: El se numește ,,Didimos” (Geamănul), o altă voce exegetică a Cărții Sfinte, Părintele Prof. Vasile Mihoc afirmă că traducerea adjectivului ,,Geamănul” ar fi: îndoitul. Mai la vale întărește spunând că Apostolul a avut un caracter ezitant.
Nu se cunoaște când a devenit apostol al Domnului, iar cele mai multe informații personale le avem din cea de-a IV-a Evanghelie de la Ioan. După încredințarea că Hristos a înviat, a fost prezent la cele din urmă evenimente ale Scripturii celei Noi: Înălțarea Domnului și Pogorârea Sfântului Duh.

Cinstiți credincioși și credincioase,

După o scurtă biografie a lui Toma, a încredințării Sale, vom încerca să deslușim versetele Evangheliei de astăzi, folosindu-ne de ceea ce avem la îndemână: textele paralele, contextul pericopei, scrierile Sfinților Părinți și a tâlcuitorilor clasici și moderni.
Fragmentul evanghelic este compus după Iosif Iuliu Olariu (1897) din trei secțiuni: 1. Iisus Hristos se arată celor 10 apostoli (20, 19-23); 2. Iisus se descoperă celor 10 și lui Toma (20, 24-29) și 3. Încheierea capitolului (20, 30-31).
Prima arătare a Mântuitorului în fața Sf. Apostoli s-a petrecut în ,,întâia zi a săptămânii” (v. 19). În textul paralel de la Marcu 16, 14 Iisus ,,...S-a arătat și I-a mustrat pentru necredința și împietrirea inimii lor, căci n-au crezut pe cei ce-L văzuseră înviat”. Acțiunea de a se arăta poporului are ca rol întărirea credinței și mărturia despre acestă realitate istorică. Cartea Faptelor Apostolilor, considerată de Pr. Prof. Aurel Jivi, cea dintâi carte de istorie bisericească afirmă: ,,El S-a arătat mai multe zile celor ce împreună cu El, s-au suit în Galileea la Ierusalim și care sunt martorii Lui către popor”. (13, 31). Cu acest prilej Domnul Hristos a intrat prin ușile încuiate, nestricând pecețile ușii, în schimb a dăruit: ,,Pace vouă”. După Înviere, Hristos a avut același trup omenesc, întreg, dar preamărit. Casa în care erau adunați de teama iudeilor a fost după Sf. Chiril al Alexandriei ,,o casă oarecare”, iar după opinia Pr. Prof. Vasile Mihoc, aceasta ar fi aparținut probabil evanghelistului de mai târziu Ioan Marcu. Avem de a face cu o minune. Profeția și minunea după învățătura de credință sunt cele două criterii ale Revelației autentice.
Din Teologia Dogmatică (ed. Isidor Todoran, Ioan Zăgrean, 1991) aflăm că minunea este posibilă, în primul rând că autorul ei este Dumnezeu, creatorul ordinii și legilor din Univers. Prin minuni nu se tulbură ordinea universală și nici nu se desființează legile naturii, ci numai le suspendă într-un loc și timp anumit. Sf. Chiril dă un exemplu lămuritor: ,,Fiindcă, în ce mod s-a supus marea picioarelor Lui, și El a călcat peste valuri ca pe uscat, câtă vreme trupurilor noastre nu li se supun apele ca un drum așternut? Tot așa a săvârșit și celelalte minuni”.
După intrarea în casă, așezarea în mijlocul ucenicilor, le dăruiește cel mai însemnat dar, după viață și anume: ,,Pace vouă”. În acest context aceasta este o formă de adresare iudaică obișnuită timpului în care Domnul a propovăduit. Pentru cei din casă, salutul este unul plin de semnificații spitituale: ,,pace” și ,,mântuire”.
După partea introductivă, Mântuitorul ,,le-a arătat mâinile și coasta sa”. (v. 20). Această experimentare vizuală se încheie cu două mărturii: a încredințării că Domnul Este (Luca 24, 39) și cea a bucuriei după tristețea din zilele calvarului Mântuitorului. (Ioan 16, 22). Prin această arătare a semnelor supliciului, Mântuitorul –ne învață același Sf. Chiril – ,,...ne-a dovedit desăvârșit că a ridicat templul trupului Său care atârnase pe cruce și a restaurat viața trupului pe care îl păstrase, desființând moartea specifică trupului, deoarece este viață și Dumnezeu după fire”. După această experimentare ucenicii au devenit ,,stâlpi și temelie a adevărului”. (I Timotei 3, 15).
După acest text catehetic, Mântuitorul dezvăluie și instituie Taina Pocăinței (Mărturisirii) în cuprinsul a două versete (21-22). Suflarea îndeobște simbolizează împărtășirea Sfântului Duh (Ezechiel 37, 5), de la Hristos purcede ,,suflarea de viață”. (Facere 2, 7). În Comentariul la Evanghelia de la Ioan, Iosif Iuliu Olariu nuanțează cei doi termeni: ,,de ținere” și ,,iertare” a păcatelor: Ținerea păcatelor exprimă o stare durabilă (veșnică n. n), nefiind un act istoric cum e iertarea.

Cea de-a doua secțiune a Evanghelie arată o nouă Arătare a Domnului de astă dată ucenicilor și lui Toma care nu fusese de față la prima venire a Domnului în mijlocul ucenicilor. Condiționarea în materie de credință este rară. În Predica de pe Munte, în Rugăciunea Domnească ni se condiționează iertarea păcatelor de iertarea păcatelor semenilor noștri, Toma este în situația de a accepta Învierea Domnului doar prin folosire a două din organele de simț: văzul și tactil.
Dacă cu prima ocazie Hristos poposește la Sf. Apostoli, Duminica care a devenit ziua prin excelență a întâlnirii cu Hristos și a împărtășirii de El, în ceea ce-l privește pe Sf. Ap. Toma întâlnirea a avut loc ,,după opt zile” (v. 26) adică se prelungește în veșnicie. Cifra opt este –după Dicționarul de Simboluri – simbol al Învierii și al vestirii erei viitoare; ea cuprinde nu doar Învierea Domnului, ci și cea a omului. Gestul lui Toma de verificare a Trupului înviat al Domnului împlinește o Scriptură mai veche: ,,Trestia cea frântă nu o va zdrobi și feștila ce fumegă nu o va stinge. El va propovădui legea Mea cu credincioșie”. (Isaia 42, 3).
După întâlnire, Hristos Domnul dă fericirea ca stare deplină a credinței: ,,Fericiți cei ce n-au văzut și au crezut!”, (v. 29).
Credința este un dar nu al vederii, ci al încredințării în Cuvântul Domnului: ,,Dumnezeul meu ești Tu și te voi lăuda; Dumnezeul meu ești Tu și Te voi înălța. Te voi lăuda că n-ai auzit și ai fost mie spre mântuire”. (Psalmi 119, 28). O mărurie ne-o oferă Sf. Ap. Pavel: ,,Căci umblăm prin credință, nu prin vedere”. (II Corinteni 5, 7).
Îl întâlnim pe Dumnezeu în experiențele din fiecare zi, în taina rugăgiunii, în împărtășirea cu Sfintele Taine, în împlinirea poruncilor, în ajutorarea semenilor. Fericirea este dată de viețuirea cu Hristos descoperind smerenia, pocăința, dreptatea, milostenia, pacea, inima curată și suferința pentru credință.

Binecredincioși creștini și creștine,

Ne-am bucurat împreună de Învierea Domnului atunci când cu toții am cântat: ,,Ziua Învierii să ne bucurăm popoare!”. Deși nu au fost martori oculari ai acestei minuni suntem martori prin credință în darurile lui Dumnezeu care se revarsă din belșug asupra noastră: ,,Pe El fără să-L fi văzut, Îl iubiți; întru El, deși acum nu-L vedeți, voi credeți și vă bucurați cu bucurie negrăită și preamărită”. (I Petru 1, 8).
Bucuria și îndredințarea Sfintei Treimi: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt să ne dăruiască: minte luminată, cuget curat, credință tare și fapte bineplăcute lui Dumnezeu. Amin!* Irmosul Cântării a 5-a de la Utrenie: ,,O, cu adevărat vrednică de laudă fapta cea înfricoșătoare a lui Toma! Că a pipăit cu îndrăzneală coasta care strălucea de dumnezeiecul foc”. Irmosul Cântării a 9-a: ,,Pe Tine, Cel pipăit în coastă cu palme cea de lut, și fără să arzi cu focul ființei dumnezeiești, celei fără de materie, cu cântări Te mărim”.