duminică, 6 noiembrie 2016

Costa Roșu, Adrian Negru, Bisericile ortodoxe românești din Banatul sârbesc, fotografii de Marius Roșu, Editura ICRV Zrenianin ̸ Editura Fundației Novi Sad, 2013, 421 p.

Albumul monografic Bisericile ortodoxe românești din Banatul sârbesc iscălit de d-nii Costa Roșu și Adrian Negru propune o lucrare deosebită în ceea ce privește biserica ortodoxă română din Voivodina. Sunt prezentate cele 40 de biserici în cele mai mici detalii: istoricul satului, dimensiunile bisericii, clopotele, sculptura, pictura, slujitorii altarului, cărți vechi bisericești, cruci de ocrotire, cimitire, biobibliografie, rezumate în limba sârbă și engleză.
Lucrarea beneficiază de o Precuvântare a Preasfințitului dr. Daniil, episcop-locțiitor al Daciei Felix. În cadrul acestui cuvânt de recomandare al volumului ni se descrie cu generozitate momentul în care Dumnezeu a plăsmuit Banatul, dar și rolul Bisericii Ortodoxe ca depozitară a harului divin și al mărturiei acesteia peste vremi: ,, La început a făcut Dumnezeu cerul și Banatul. Și Banatul era netocmit și gol, și întuneric era deasupra Banatului și Duhul lui Dumnezeu se purta pe deasupra apelor… Apoi a zis Dumnezeu: ‹‹Să dea Banatul din sine verdeață: iarbă cu sămânță într-însa după felul și asemănarea ei, pomi roditori, care să dea rod cu sămânță în sine, după fel, pe pământul Banatului››. […] ,,Iată obârșia cerului și a pământului Banatului de la pre-Facerea lor, din ziua când Domnul Dumnezeu a făcut cerul și Banatul…”.
Bisericile românești din Banatul sârbesc prezentate în această carte, sunt patruzeci de potire de cristal cu aghiasmă și Cuminecătură; patruzeci de altare liturgice ale jertfei bineprimite a lui Abel și a sfântului proroc Ilie de pe Carmel. (p. 5).
Citind și răsfoind cartea d-lor Costa Roșu și Adrian Negru, ni se deschide înaintea ochilor zarea unei vedenii din veacuri trecute, în care deslușim umbre luminoase de preoți, protopopi și cântăreți, ctitori, zugravi și mulțimi de credincioși; și nu în ultimul rând chipuri de vlădici, români și sârbi, trecători în vizite canonice și slujitori la târnosiri și hramuri, picurându-și semnătura pe hrisoave, antimise și Sfinte Evanghelii”. (p. 6).
Tot un cuvânt de prezentare este adresat de Nicu Ciobanu care socotește cartea ,,o lucrare monumentală țesută din firele nevăzute ale cunoașterii”, un proiect de cercetare devenit prin publicare ,,o operă capitală de care am avut nevoie și care ne aduce date esențiale despre dăinuirea noastră în timp”. (p. 7).
Autorii își prezintă lucrarea în două studii introductive: Costa Roșu, ,,Bisericile ortodoxe românești din Banatul sârbesc” și Adrian Negru, ,,Pictura, arhitectura și sculptura bisericilor”. Primul autor în prezentarea cronologică a dezvoltării Bisericii Ortodoxe Române din Banatul sârbesc s-a oprit la ,,contribuția acesteia la formarea, dezvoltarea și păstrarea identității naționale. Biserica a jucat un rol important în dezvoltarea culturală a populației, alfabetizarea acesteia, cultivarea credinței strămoșești și păstrarea limbii și a sentimentului național. (p. 9). Toate datele ce țin de istoricul satului, al bisericii, cimitirului, troițelor sunt opera d-lui Costa Roșu. Au fost repertorizate satele și bisericile din: Alibunar, Sân-Ianăș, Biserica Albă, Coștei, Cuvin, Deliblata, Dobrița, Doloave, Ecica, Glogoni, Grebenaț, Iablanca, Iabuca, Iancov Most, Jamul Mic, Sân-Mihai, Marcovăț, Marghita, Mramorac, Mesici, Nicolinț, Omolița, Oreșaț, Ovcea, Panciova, Râtișor, Rusko Selo, Sălcița, Satu-Nou, Seleuș, Srediștea Mică, Straja, Sărcia Română, Toracu-Mare, Torac, Toracu-Mic, Uzdin, Vârșeț, Petrovasâla, Vlaicovăț, Voivodinț.
Adrian Negru a evidențiat contribuția deosebită a picturii bisericești dar și a sculpturii mobilierului liturgic. Sunt înșiruiți meșterii acestor realizări: de la artistul anonim, la vârfurile artei ecleziastice: Constantin Daniel, Filip Matei ori Ion Zaicu. Prezentarea artei bisericești din Banatul sârbesc poate fi utilizată în formularea unor aprecieri privind înflorirea artei bisericești: ,, Între icoanele care au luat naștere după plecarea turcilor din Banat și realizările lui Matei Popovici și Filip Matei, care au intrat de-a binelea și în primele decenii ale secolului al XX-lea, s-au strecurat aproape două secole de artă bisericească ortodoxă în Banat. A descoperit și confirmat iconografia și pictura murală mai multe particularități și valori regionale, care au devenit fragmente valoroase la modelarea imaginii activității meșterilor zugravi și pictori din partea de sud-vest a imperiului.
Paralel cu pictura barocă, s-a dezvoltat în cadrul atelierelor bănățene arta legată de tradiționalismul bizantin, mai ales în părțile periferice ale Monarhiei, unde teologia scolastică și meșterii barocului au ajuns cu întârziere”. (p. 17).
Am urmărit îndeaproape parcursul artistic al pictorului Filip Matei ,,cel mai prolific pictor de artă bisericească din Banat, autor a 65 de catapetesme, al cărui academism întârziat a fost prezent pe scena artistică și în primele decenii ale secolului al XX-lea”. (p. 167). Pictorul bocșan a lucrat fie icoanele de pe catapeteasmă, icoane mobile (prăznicare) și pictură murală în bisericile din: Alibunar, Biserica Albă, Mramorac, Seleuș, Toracu-Mare și Toracu-Mic.
 Legătura ucenicului cu maestrul său în ceea ce privește pictura murală este sesizată la Uzdin unde a lucrat Ion Zaicu, ucenicul atelierului lui Filip Matei din Bocșa. Chiar dacă tendința generală a fost aceea de a deveni ,,independent de ideologul atelierului –Filip Matei n. n.– luând și el la rândul lui ajutoare și ucenici” (p. 18) totuși în ceea ce-l privește pe Zaicu, el va întrebuința tematica dascălului său: ,,Dumnezeu Savaot și cei patru evangheliști, Iisus hrănește poporul cu cinci pâini și doi pești, Vindecarea orbului, Furtuna pe mare, Pescuitul miraculos, Bunul Samaritean și Sf. Ioan Botezătorul”. (p. 360).
Volumul se încheie cu un rezumat în limba sârbă, o prezentare a autorilor și o biografie vastă însumând: dicționare, lexicoane, volume monografice, studii de specialitate, articole în periodice.

Astfel concepută lucrarea monografică reprezintă culmea cercetărilor întreprinse de autori pe această tematică publicată în volum, comunicări științifice și articole în presa românească. Felicităm și apreciem truda realizări acestei lucrări precum și grafica și fotografia înfăptuită de Marius Roșu.